Startsida / Om Mälardalsrådet / Vilka är Mälardalsrådet?

Vilka är Mälardalsrådet?

Vi är en politisk samverkansorganisation som arbetar för en internationellt konkurrenskraftig och hållbar region som är attraktiv att leva och verka i.

Vilka är Mälardalsrådet?

Den starkaste trenden som påverkar Stockholm-Mälarregionens utveckling är den ökande befolkningen och möjligheten för fler att bli en del av den större arbetsmarknads-, utbildnings- och bostadsregionen. Samtidigt är regionen del i en global konkurrens som ställer krav på attraktiva livsvillkor för människor i såväl städerna som den omgivande regionen. För att storregionen ska fortsätta utvecklas som konkurrenskraftig, attraktiv och hållbar är det viktigt med gemensamma målbilder och samsyn kring färdriktningen för arbetet.

Mälardalsrådets uppgift är att vara forum för samverkan i strategiska frågor och skapa förutsättningar för medlemmarna att agera samfällt. Vi ska ta tillvara medlemmarnas intressen och präglas av öppenhet och mångfald. Det övergripande målet för Mälardalsrådet är att främja utvecklingen av Stockholm-Mälarregionen, och vara en mötesplats för politiken och för möten mellan näringsliv, politik och akademi i storregionala utvecklingsfrågor.

Idag är våra fokusområden infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning, samt internationella jämförelser och lärande. Dessa fokusområden får sitt mandat av Mälardalsrådets styrelse och drivs i processform av Mälardalsrådets kansli.

Verksamhetsplan och budget 2017.

Faktablad: DETTA ÄR MÄLARDALSRÅDET

Historia

Mälardalsrådet bildades för ca 20 år sedan, 1992, då politiker från olika delar av Stockholm-Mälarregionen såg ett behov av större samverkan för att möta den tilltagande urbaniseringen och befolkningstillväxten i regionen.

En milstolpe är en tvådagarskonferens i Globen (som blivit klar till ishockey-VM i början av året) och som kan betecknas som startskottet för det organiserade Mälardalssamarbetet. Bakom inbjudan till konferensen som har temat “Samverkan för Mälardalsregionen” är Stockholm stad och Stockholms läns landsting. Ca 100 personer deltar från hela Mälardalen bl a många politiker och tjänstemän som sedan blir viktiga för Mälardalsrådets utveckling.

En vidgad politisk grupp – Mälardalsgruppen – tillsätts och får vissa utredningsresurser. Särskilda utredningsgrupper tillsätts kring frågor om bostäder, miljö, högre utbildning och infrastruktur.

Styrelsen

Styrelsen

Mälardalsrådets styrelse består av 19 ledamöter och lika många suppleanter. Arbetet leds av ordförande Erika Ullberg (S), Stockholms läns landsting

Läs mer

Medlemmar

Mälardalsrådet har 56 kommuner och fem landsting/regioner i Stockholm-Mälarregionen som medlemmar.

Läs mer

Rådet

Rådet är Mälardalsrådets fullmäktige och sammanträder en gång per år i samband med Mälartinget.

Läs mer
Valberedningen

Valberedningen

Valberedningen utses av rådsmötet och består av nio ledamöter och en adjungerad ledamot.

Läs mer