Startsida / Nyheter / Samordning av varutransporter ger miljövinster på Södertörn

Samordning av varutransporter ger miljövinster på Södertörn

Samordnad varudistribution ger miljövinster på Södertörn med färre transporter och minskade utsläpp, säger Jenny Bejker, projektledare och en av utställarna på Mälarlabbet 4 maj.

Samordning av varutransporter ger miljövinster på Södertörn

Samordnad distribution ger miljövinster på Södertörn med färre transporter och minskade utsläpp.

– Södertörnskommunerna har tagit ett gemensamt ansvar i klimatfrågan, säger projektledaren Jenny Bejker.

Södertörnssamarbetet består av Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö. De åtta kommunerna gjorde redan 2012 en förstudie för att kartlägga varutransporterna och möjligheterna att gå över till en mer samordnad distribution.

Södertörnskommunerna har sedan tidigare ett gemensamt utvecklingsprogram som omfattar fyra områden, bland dem klimat med visionen att ”leda omställningen till ett klimateffektivt samhälle”.

– I och med att detta samarbete fanns på plats kunde frågan kring samordnad varudistribution lyftas in i rätt forum. Det fanns också ett stort intresse från politikerna, oaktat blocktillhörighet, att driva frågan kring klimat och effektivitet, säger Jenny Bejker, samordnande projektledare för Södertörnskommunerna.

Tidigare körde varje varuleverantör själv ut sina varor direkt till respektive beställare.  Med en samordnad distribution kan de istället leverera till ett centralt nav som samlastar och distribuerar godset till kommunernas enheter efter ett fastställt schema. I dagsläget är 16 leverantörer anslutna till systemet som innefattar bland annat livsmedel, lek- och skolmaterial och städmaterial. Och totalt är det över tusen enheter (som skolor, äldreboenden och andra kommunala verksamheter) som berörs i de åtta kommunerna.

Vinsterna är kraftigt sänkta koldioxidutsläpp, färre transporter och ökad trafiksäkerhet.

– Samordningen har också gjort att vi lärt oss mycket internt och gett oss ökad medvetenhet om brister i administrativa rutiner och gemensamma it-system. Södertörn kommer också att ha ett bättre utgångsläge i kommande upphandlingar eftersom samordningen har bidragit till att kommunerna får mer samlad data kring varuleverantörerna, säger Jenny Bejker.

En av utmaningarna har varit att avtalen med olika parter inte är samordnade.

– Vi har saknat en röd tråd mellan nationell och lokal nivå. Ett exempel på detta är att det avtal som kommunerna ska avropa från SKL inte stödjer samordningen utan tvärt om fördyrar och försvårar arbetet med samordnad varudistribution, säger Jenny Bejker.

Det är också bara två av tre parter i kedjan som har avtal med varandra. Kommunen har avtal med både leverantör och distributör men de har inget avtal sinsemellan.

– Det har krävts och krävs en hög grad av struktur och tydlighet samt extremt mycket dialog för att få parterna att förstå och hantera processer på det sätt Södertörn vill att de ska hanteras, konstaterar Jenny Bejker.

Införandet av den samordnade varudistributionen har skett i projektform, och ska nu permanentas i linjeorganisationen.

– Det finns också många utvecklingsområden att arbeta vidare med. Nattleveranser, fyllnadsgrad på återtransporter, att bjuda in även den privata marknaden.

Hur samarbetar vi kring varudistribution om 25 år i Stockholm-Mälarregionen?

– Då är i och ur lastningen automatiserad och kräver på så vis mindre personal. De transporterna sker givetvis off peak. Att transporterna alltid har hög fyllandsgrad kommer att vara en självklarhet och gränserna mellan kommunalt och privat kommer att suddas ut mycket tack vare avancerat it-stöd. De transporter som sker kommer att vara behovsstyrda snarare än företagsspecifika. Transporterna kommer inte heller i lika stor utsträckning att ske med lastbil utan med andra alternativ, ett exempel är drönare, säger Jenny Bejker.
 

I år fyller Mälardalsrådet 25 år av storregional samverkan och utveckling. Vår region hänger samman, och om vi ska kunna fortsätta växa smart och förenkla vardagen för människor som bor, jobbar eller studerar här måste vi jobba tillsammans, över politiska och administrativa gränser. Har du förslag på hur vår region kan utveckla sitt samarbete?

Delta på Mälartinget 4-5 maj och var med och forma vägen framåt!

Anmäl dig senast 25 april.